• Deklaracja dostępności

   Publiczna Szkoła Podstawowa nr 360 w Warszawie zobowiązuje się zapewnić dostępność  swojej strony internetowej zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej. Strona internetowa Publicznej Szkoły Podstawowej nr 360 w Warszawie

   Data publikacji strony archiwalnej:  2018-09-17 (wersja częściowo zgodna)
   Data publikacji nowej wersji strony:  2022-09-01
   Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-09-01

   Status pod względem zgodności z ustawą 
   Zgodnie z wytycznymi dla dostępności treści internetowych w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych (załącznik do ustawy z dnia 4 kwietnia 2019r. poz. 858) strona internetowa jest: 
   - w pełni zgodna pod względem technicznym, 
   - częściowo zgodna pod względem treści na niej zawartej: 

   • pliki PDF, DOC itp. - redaktorzy starają się ograniczyć do minimum korzystanie z takich plików i osadzać teksty bezpośrednio w serwisie. Odrębną kwestią jest poprawne formatowanie plików tak, by były one dostępne (np. powinny posiadać strukturę znaczników, czyli tagowanie); 
   • serwis zawiera dokumenty PDF, które powstały na podstawie źle przygotowanych dokumentów word (nie ma w nich dobrze zaznaczonej logicznej struktury) - lub są skanami dokumentów. W miarę możliwości będzie to poprawiane, a nowe  dokumenty będą przygotowywane poprawnie; 
   • nieczytelne przez czytniki ekranu dokumenty PDF użytkownicy mogą rozpoznać narzędziem OCR. 

   Częściowa niezgodność dotyczcy elementów wymienionych poniżej:
   - filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
   - część plików nie jest dostępna cyfrowo,
   - brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów,

   Wyłączenia:
   - mapy są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności,
   - filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej

   Oświadczenie sporządzono dnia : 2022-09-01

   Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

   Informacje zwrotne i dane kontaktowe
   W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Anna Lewandowska, annlewandowska@eduwarszawa.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefony +48 22 627 28 23. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnianie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

   Informacje na temat procedury
   Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich .

   Informacje uzupełniające
   Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich [link]

   Dane teleadresowe podmiotu publicznego:
   02-495 Warszawa, ul. Dzieci Warszawy 42A
   Tel.: +48 22 627 28 23
   E-mail: sp360@sp360.warszawa.pl
   Strona internetowa: www.sp360.warszawa.pl

   Dostępność architektoniczna
   Informacja o dostępności wejścia do budynku
   Szkoła mieści się w budynku dwukondygnacyjnym i posiada jeden podjazd przy wejściu głównym przystosowanym dla osób niepełnosprawnych.

   Informacja o dostępności korytarza, schodów i wind:
   Na każdym pietrze jest dostęp do windy. Budynek posiada toaletę dostosowaną na potrzeby osób niepełnosprawnych.

   Informacja o dostosowaniach informacji głosowych, pętlach indukcyjnych:
   Szkoła nie posiada

   Informacja o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych:
   Przed budynkiem szkoły znajdują się miejsca parkingowe oznaczone symbolem P-20

   Informacja o prawie wstępu z psem asystującym:
   Zgodnie z art. 20a ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 ze zm.) – osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym ma prawo wstępu do obiektów użyteczności publicznej, w szczególności: budynków i ich otoczenia przeznaczonych na potrzeby administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, opieki zdrowotnej, opieki społecznej i socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym, świadczenia usług pocztowych lub telekomunikacyjnych oraz innych ogólnodostępnych budynków przeznaczonych do wykonywania podobnych funkcji, w tym także budynków biurowych i socjalnych.

   Warunkiem skorzystania z uprawnienia jest wyposażenie psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych.

   Informacja o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online:
   Szkoła nie posiada tłumacza języka migowego.


   EduPage i wymogi RODO

   W jaki sposób strony EduPage spełniają wymogi RODO: edupage.org/gdpr


   Polityka prywatności

   Ochrona danych osobowych na stronach EduPage traktowana jest bardzo poważnie. Odwiedź stronę poniżej, aby dowiedzieć się w jaki sposób chronione są Twoje dane osobowe: Polityka prywatności

  • Galeria zdjęć

    brak danych