• Warszawski Konkurs WOS 2022/2023 - finał

    • 3 kwietnia 2023 r. odbył się finał WARSZAWSKIEGO KONKURSU WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE

     Laureatami konkursu są:

     I miejsce 
     Malena Borkowska -  Szkoła Podstawowa nr 360 w Warszawie

     II miejsce
     Filip Ozga – Szkoła Podstawowa nr 382 im. Warszawskich Dzieci
     Adam Lewczyk - Szkoła Podstawowa nr 360 w Warszawie

     III miejsce
     Gabriela Borowska – Szkoła Podstawowa nr 357 W Warszawie
     Aleksander Szul – Szkoła Podstawowa nr 264 im. Gabrieli Mistral

     Laureatom gratulujemy!

     Wszystkim uczestnikom oraz ich opiekunom bardzo dziękujemy za udział w konkursie.

     Organizatorzy

     Monika Bielak
     Aneta Kobosz

    • Warszawski Konkurs WOS 2022/2023


    •  

     Regulamin
     Załącznik Nr 1
     Załącznik Nr 2
     Załącznik Nr 3

     WARSZAWSKI KONKURS WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE
     DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH
     ROK SZKOLNY 2022/2023

        

     Honorowy patronat nad konkursem objął
     Mazowiecki Kurator Oświaty

     Burmistrz Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy

      

     REGULAMIN PRZEBIEGU POSZCZEGÓLNYCH ETAPÓW KONKURSU

     INFORMACJE OGÓLNE

     §1

     Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa nr 360  w Warszawie.

     §2

     Przewodniczącym Komisji Konkursu Wiedzy o społeczeństwie  jest pani Aneta Kobosz, nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie w Szkole Podstawowej nr 360 w Warszawie. Dane kontaktowe do organizatora konkursu Szkoła Podstawowa nr 360: e-mail: sekretariat.sp360@eduwarszawa.pl
     Tel (22) 627-28-23 

     §3

     Konkurs organizowany jest dla uczniów szkół podstawowych.

     §4

     Konkurs składa się z 2 etapów:

     • Etap szkolny,
     • II etap - Finał.

     Merytorycznie konkurs obejmuje wiedzę i umiejętności zawarte w podstawie programowej kształcenia ogólnego z wiedzy o społeczeństwie  w szkole podstawowej (na poziomie klasy VIII) poszerzone o zagadnienia szczegółowe.

     §5

     Na poszczególnych etapach konkursu uczniowie rozwiązują test konkursowy, który składa się z zadań otwartych i zamkniętych.

     §6

     Udział uczniów w eliminacjach konkursowych jest dobrowolny. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wypełniona
     i przesłana na adres organizatora zgoda na publikację wizerunku  i przetwarzanie danych osobowych. (Załącznik nr 1)  

     §7

     Uczeń przystępujący do poszczególnych etapów konkursu zobowiązany jest do posiadania ważnej legitymacji szkolnej.

     §8

     Podczas trwania konkursu uczeń pracuje samodzielnie, zachowuje spokój
     i nie zakłóca w żaden sposób przebiegu konkursu (nie opuszcza wyznaczonego mu w sali miejsca, nie porozumiewa się z innymi uczestnikami, nie wypowiada uwag i komentarzy, nie zadaje pytań dotyczących zadań konkursowych, nie korzysta z żadnych niedozwolonych materiałów i środków łączności, w tym telefonów komórkowych).

     §9

     W szczególnych przypadkach uczeń może opuścić salę, w której rozwiązuje test konkursowy, w każdym czasie po poinformowaniu o swoim zamiarze komisji konkursowej i oddaniu pracy konkursowej przewodniczącemu komisji. Wydarzenie to zostaje odnotowane w protokole przeprowadzenia konkursu.

     §10

     Uczestnik konkursu, który ukończył pracę przed wyznaczonym czasem, pozostaje w sali na swoim miejscu.

     §11

     W przypadku stwierdzenia przez komisję naruszenia przez ucznia zasad regulaminu konkursu, Przewodniczący Komisji Konkursowej przerywa jego pracę i nakazuje opuszczenie sali, co odnotowuje w protokole przeprowadzenia konkursu.

     §12

     Nie przewiduje się dodatkowego postępowania konkursowego dla uczestników, którzy w wyznaczonym terminie nie przystąpią do danego etapu konkursu.

     CELE KONKURSU

     • Zachęcanie uczniów do poszerzania   wiedzy niezbędnej do rozumienia podstawowych procesów społecznych, kulturowych i politycznych zachodzących w Polsce i na świecie,
     • Kształtowanie  umiejętności, które pozwolą uczniom  aktywnie uczestniczyć  w życiu  społeczności lokalnej i regionalnej.

     ETAP SZKOLNY

     §13

     Etap szkolny odbędzie się w dniu 18.01.2023r. o godz.  9.00  w szkołach, które zgłosiły organizatorowi konkursu -  Szkole Podstawowej nr 360 w Warszawie zamiar uczestnictwa w konkursie do  dnia 19.12.2022r. (lista uczniów wraz z załącznikiem nr 1)

     §14

     Za organizację i przeprowadzenie etapu szkolnego konkursu odpowiada Dyrektor Szkoły oraz powołana pisemnie przez niego  2 – osobowa Szkolna Komisja Konkursowa. Załącznik nr 2.

     §15

     Szkolna Komisja Konkursowa wykorzystuje testy przygotowane przez organizatorów konkursu- nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 360 w Warszawie  p. Anetę Kobosz i p. Monikę Bielak.

     §16

     Czas przeznaczony na rozwiązanie zadań wynosi 60 minut.

     §17

     Do II etapu konkursu  - Finału kwalifikuje się uczeń, który na etapie szkolnym otrzymał minimum 86% prawidłowych odpowiedzi.

     §18

     Wykaz nazwisk uczniów, którzy zakwalifikowali się do II etapu konkursu wraz z Protokołem (załącznik nr 3) należy przesłać do dnia 23.01.2023r. na adres mailowy: sekretariat.sp360@eduwarszawa.pl

      

     II ETAP - FINAŁ

     §19

     Finał  Konkursu Wiedzy o Społeczeństwie odbędzie się w dniu  03.04.2023r. w Szkole Podstawowej nr 360.

     §20

     Podczas finału konkursu, czas przeznaczony na rozwiązanie zadań wynosi 60 minut.

     §21

     Do zadań Przewodniczącego Komisji Konkursowej należy:

     • Przygotowanie zestawu pytań.
     • Przeprowadzenie kodowania prac konkursowych uczestników.
     • Zapewnienie uczestnikom odpowiednich warunków pracy, przestrzeganie ustalonych zasad organizacyjnych i regulaminowych w miejscu przeprowadzenia II etapu – Finału konkursu.
     • Kierowanie pracami komisji w celu zapewnienia rzetelnej analizy i sprawiedliwej oceny prac konkursowych uczniów zgodnie z kryteriami opracowanymi przez autorów testu; każda praca powinna być czytelnie podpisana przez członka Komisji Konkursowej sprawdzającego pracę i Przewodniczącego Komisji Konkursowej.
     • Rozkodowanie prac po ich sprawdzeniu i ocenieniu przez Komisję Konkursową.
     • Sporządzenie w formie pisemnej protokołu z prac Komisji Konkursowej. §22

     Lista  wraz z punktacją uczestników finału zostanie opublikowana na stronie Szkoły Podstawowej nr 360 w dniu 17.04.2023r.

     TRYB ODWOŁAWCZY

     §23

     Odwołania dotyczące organizacji i przebiegu konkursu mogą składać rodzice (prawni opiekunowie) uczestników konkursu w ciągu 3 dni roboczych od daty ogłoszenia wyników konkursu:

     • po etapie szkolnym do Przewodniczącego Szkolnej Komisji Konkursowej,
     • po II etapie - Finale do Przewodniczącego Warszawskiej Komisji Konkursowej, na adres e-mail: sekretariat.sp360@eduwarszawa.pl

     §24

     Odwołania muszą zawierać: imię i nazwisko osoby składającej pismo, adres (kod pocztowy, miejscowość, ulica, nr domu) oraz dokładne dane uczestnika konkursu (imię, nazwisko, data i miejsce urodzenia, nazwa szkoły).

     §25

     Po niezwłocznym rozpatrzeniu odwołań przez  Komisję Konkursową, w skład której wchodzą przewodniczący i dwóch członków komisji, jej decyzja jest ostateczna.

     §26

     Ostateczne decyzje w sprawach spornych nieobjętych regulaminem podejmuje Przewodniczący Warszawskiej Komisji Konkursowej.

      

     ZAKRES WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI NA WSZYSTKICH ETAPACH KONKURSU

     §27

     1. Treści nauczania wymienione w PODSTAWIE PROGRAMOWEJ – Szczególnie należy zwrócić uwagę na umiejętności wymienione poniżej:

     Umiejętność czytania i analizowania wykresów badań opinii publicznej, sondaży.

     Umiejętność wyciągania wniosków i interpretowania zapisów Konstytucji RP oraz innych aktów prawnych.

      

     WYKAZ LITERATURY PRZYGOTOWUJĄCEJ DO UDZIAŁU
     W KONKURSIE ORAZ STANOWIĄCEJ POMOC DLA NAUCZYCIELA I UCZNIA
     :

      

     Podręczniki,  książki pomocnicze dopuszczone do użytku szkolnego przez MEN dla uczniów szkół podstawowych, m.in.: 
     Podręczniki do nauczania Wiedzy o Społeczeństwie szkoła podstawowa  wyd. Operon, Nowa Era, ZamKor, WSiP.

     Bieżąca prasa

     Konstytucja RP, Ustawy i Rozporządzenia.

      

     LAUREACI

     §28

     Laureatem Konkursu zostaje uczeń, który zajął I,II lub III miejsce.

     Organizator Konkursu przewiduje dla Laureatów nagrody książkowe i dyplomy.

     Wszyscy uczestnicy  II etapu - Finału oraz ich opiekunowie otrzymują dyplomy pamiątkowe.

     Wręczenie nagród odbędzie się w terminie 26.04.2023 r.

      

     POSTANOWIENIA KOŃCOWE

     §29

     Objęcie patronatem niniejszego przedsięwzięcia przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty nie oznacza wpisania tego przedsięwzięcia w wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły.

     §30

     Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminów Finału, ze względu na organizację pracy szkoły.

     §31

     W przypadku dużego zainteresowania konkursem oraz dużą liczbę Uczestników zakwalifikowanych do Finału, etap ten może odbywać się w dwóch turach (o godz. 9.00  i 10.30).

     §32

     Organizator nie zapewnia Uczestnikom ani Opiekunom zakwaterowania oraz dojazdu do siedziby Organizatora. Za bezpieczeństwo Uczestników II etapu konkursu  - Finału w czasie dojazdu do siedziby Organizatora Konkursu, jego trwania, a także powrotu do szkoły macierzystej odpowiada Opiekun Uczestników.

     §33

     W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie decyzje dotyczące Konkursu podejmuje Organizator.

     Organizatorzy

      

 • Galeria zdjęć

   brak danych